Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Klinika Nugat 9 jako NUGAT Stomatologia Sp. z o.o. ul. Nugat 9 u.2 informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Kierownik Kliniki Nugat.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej. Zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu; na podtsawie art. 6 ust. 1 lit_C) RODO.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, wyłącznie w wyniku realizacji obowiązku prawnego, będą udostępniane: innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, Systemom Informacji Medycznej oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania może być inny, w przypadkach określonych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 27-28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kopiowania, a także w przypadku, gdyby zakwestionował/-a Pan/-i ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 25 Ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów wydanych na podst. art. 30 tej ustawy.